Hybride IT-beheer: Hoge schaalbaarheid en minimale beheerslast

Na mijn vorige blog waarin de kernwaarden veiligheid en compliance centraal stonden, bespreek ik in deze blog de kernwaarden schaalbaarheid en beheerslast.

Schaalbaarheid

Een veelgebruikte term in de ICT-sector is schaalbaarheid. Veel ondernemingen zijn vandaag de dag afhankelijk van die schaalbaarheid. Als ze grote projecten binnenhalen, is het soms noodzakelijk om op te schalen in capaciteit. En wanneer orderportefeuille wat kleiner uitvalt dan je zou willen, kun je snijden in de kosten door af te schalen. Vroeger, toen de ondersteunende ICT-oplossingen nog werden gefaciliteerd op basis van hard- en softwarecomponenten en aan te schaffen softwaremodules, was de kostencomponent voor ICT erg lastig te schalen.

Waar andere diensten zoals mobiliteit of inhuur de organisatie veel flexibiliteit boden, raakte ICT hierin achterop. Met de huidige mogelijkheid om hard- en softwarediensten volgens een pay per use-model af te nemen, is dit verleden tijd. Zelfs beheer en onderhoud wordt tegenwoordig in outsourcingsconstructies aangeboden, eveneens met betaling naar gebruik.

Dit concept geeft ondernemers de mogelijkheid om volledig schaalbaar de ICT-kostencomponent te calculeren en in te zetten op het moment dat het echt nodig is. Een belangrijke reden waarom ze steeds vaker kiezen voor een hybride IT-omgeving.

Interne beheerafdeling

Ja, er is veel veranderd. Ook voor de interne beheerafdeling. Waar bedrijven vroeger hun ICT-omgeving (een aantal servers en werkstations, het netwerk en de verbinding naar buiten) vaak in eigen huis hadden, is dat nu anders. Gebruikers hebben een telefoon, laptop of tablet bij zich waar ze de hele dag mee in het systeem werken. De vragen die de beheerafdeling krijgt zijn daarmee groter in aantal, maar bevatten ook meer disciplines – een grotere uitdaging. Veel ondernemers lopen tegen issues aan die ontstaan door gebrek aan resources en kennis. Bovendien: als een omgeving niet werkt en een deel van de functionaliteit als clouddienst wordt afgenomen, kan een verstoring meerdere oorzaken hebben. Wie moet dan waar ingrijpen?

Ook kunnen onderhoudswerkzaamheden een kettingreactie aan verstoringen teweegbrengen. Door een goede samenwerking tussen leverancier(s) en interne omgeving zijn dergelijke verstoringen te voorkomen. Echter, wie neemt hierin het voortouw en wie is eindverantwoordelijke? Een goede analyse is onmisbaar: Uit welke componenten, processen, software en diensten bestaat mijn concept, welke beheerlast hoort daarbij en wie voert dit uit.

Tip: Breng de onderhoudsrisico’s goed in kaart en zorg voor een goede planning. De gehele beheerketen dient betrokken te zijn en je zult één centrale logging moeten aanleggen.

Outsourcing

Een groot voordeel van een outsourcingsconstructie is dat de verantwoordelijkheid van het beheer op één plaats ligt. Outsourcingspartijen hebben van beheren hun specialiteit gemaakt; ze kennen de verschillende processen en bijbehorende oplossingen. Ze werken vanuit een gestandaardiseerde cloud en kunnen hun beheer snel, efficiënt en hoogwaardig aanbieden. Organisaties die een hoge mate van ontzorgen wensen, kiezen daarom steeds vaker voor een goede outsourcingspartner.

Dit was de vierde en laatste blog in de serie Hybride IT-beheer. Deze blogs zijn bedoeld voor iedereen die voornemens is om over te stappen naar een Hybrid IT-concept, of al een Hybrid IT-concept heeft maar zich afvraagt of het (nog) goed past.

Hybride IT-beheer: maximale veiligheid en compliance

Na mijn vorige blog waarin de kernwaarden continuïteit en performance centraal stonden wil ik in deze blog stilstaan bij de kernwaarden: maximale veiligheid en compliance. Hoe scoort jouw hybride IT-oplossing t.a.v deze kernwaarden? Deze twee aspecten gaan vaak hand in hand, dus bespreek ik ze samen. Een goede security is essentieel aangezien we vandaag de dag veel informatie moeten beschermen vanuit wetgeving, certificeringen en andere reguleringen. Veel organisaties zijn verplicht te rapporteren over hun cyber security, al is het maar aan de board om te laten zien dat bijvoorbeeld het intellectueel eigendom in veiligheid is.

De kans op diefstal van data stijgt wanneer deze data zich op meerdere plekken bevindt. Maar het is ook belangrijk om exact vast te stellen welke systemen er zijn, welke data ze bevatten en waar de kwetsbaarheden liggen. En: wie binnen de organisatie er daadwerkelijk toegang toe heeft. Voordat wij data naar de cloud migreren checken we dit alles, bovendien gaan we na of de informatie nog relevant is voor jouw organisatie. Want data die er niet meer toe doet, kan worden verwijderd of gearchiveerd. Dit klinkt simpel, maar dat is het niet. Het vereist een duidelijk en gedetailleerd beleid dat actief wordt gehandhaafd. Een beleid dat bovendien ge-audit wordt om zo over de benodigde bewijsstukken te beschikken bij een audit of ander onderzoek. De volgende oplossingen kunnen enorm helpen om de risico’s tot een minimum te beperken:

Identity & Access management (IAM)

Het is helaas geen zeldzaamheid: een kwaadwillende die zich voordoet als een medewerker en probeert in te breken in de omgeving, je SaaS-applicatie of een andere resource. Dit gaat des te makkelijker naarmate een IT-omgeving zich, door het hybride karakter, op meerdere fysieke plaatsen bevindt. Een goede IAM-oplossing helpt, want dit voorkomt veroudering en vervuiling van de gebruikersdatabase en deze is veel makkelijker te beheren. Door Multi Factor Authenticatie (MFA) toe te voegen, verlaag je de risico’s van ongeoorloofde toegang tot je omgeving nog meer. Dit is bij een aantal SaaS-applicaties al verplicht. Een Single Sign-On dashboard, waarbij een gebruiker maar 1x hoeft in te loggen om alle bedrijfsapplicaties te kunnen benaderen via 1 veilig dashboard, biedt je users meerwaarde in zowel adoptie als gebruiksgemak en -plezier.

Datamanagement, risk en compliance

Het type bedrijfsinformatie dat de meeste risico’s oplevert, is de ongestructureerde dataset. Dit betreft de data die niet in een applicatie of database is weggezet, maar op een veelvoud van platformen en locaties kan staan: fileservers, SharePoint-omgevingen, e-mailomgevingen, OneDrive, GSuite of Office 365. Deze gegevens zijn vaak verouderd, niet geclassificeerd en zonder aanwijsbare eigenaar in de organisatie. De securityrisico’s kunnen met een gerichte audit worden opgelost. Door slim te meten of data nog wordt gebruikt, kunnen we bepalen of data nog relevant is en bewaard moet blijven. Door slim te classificeren, stellen we vast hoe belangrijk data is voor jouw organisatie. Op grond hiervan worden de rechten, rollen en gebruikersgroepen ingericht zodat het beleid wordt ondersteund en de compliance-eisen worden gehaald. Door alerting in te voeren, wordt abnormaal gebruik van data automatisch gemeld en kun je bijtijds maatregelen nemen. Datamanagement kan een belangrijke meerwaarde opleveren met het oog op wet- en regelgeving, certificeringen en uw eigen risico-awareness.

Firewall en Security monitoring

Een goede beveiliging vergt natuurlijk een goede firewall en nauwkeurige monitoring op het netwerkverkeer. De Next Gen Firewall werkt niet alleen als poortwachter, maar kan ook verdacht verkeer herkennen, ondersteund door gedragsanalyse en Artificial Intelligence. Door de hybride-omgeving grondig in kaart te brengen, kunnen we poortwachters gericht inzetten en bepalen welke intelligentie op welke plek in het netwerk benodigd is. Deze vorm van Enterprise Security monitoring is ook als dienst af te nemen. Je hebt dan een hoogwaardige en up-to-date invulling op jouw omgeving voor een vriendelijke prijs. En, je bent volledig ontzorgd.

Natuurlijk zijn er nog vele andere oplossingen, zoals Vulnerability management, dat heel nauwkeurig kwetsbaarheden opspoort in uw technologie, software, configuratie en beleidsmaatregelen. De take-home message luidt: goede security is cruciaal!
Maar voordat je een oplossing aanschaft of inhuurt, is het belangrijk een goede kwetsbaarheden-analyse te maken van je aanwezige componenten, processen, software en diensten. Dan pas weet je precies waar je als organisatie mee geholpen bent.

In deze blog kwamen de tweede twee kernwaarden aan bod van deze blogsserie met als insteek: valkuilen en aanbevelingen bij Hybride IT-beheer. Deze blogs zijn bedoeld voor iedereen die voornemens is om over te stappen naar een Hybrid IT-concept, of al een Hybrid IT-concept heeft maar zich afvraagt of het (nog) goed past. In de volgende blog staan de kernwaarden schaalbaarheid en de beheerslast centraal.

 

 

Hybrid IT-beheer: maximale continuïteit en performance

Voor elke onderneming in elke markt geldt: continuïteit is essentieel. De productie mag nooit stilvallen. Een postbedrijf moet elke dag zijn post en pakketten kunnen bezorgen. Een ziekenhuis moet altijd zorg kunnen leveren. Wanneer je een deel van je functionaliteit als een digitale dienst afneemt, is de continuïteit veelal geborgd in een Service Level Agreement (SLA). Ben je daarmee verzekerd van een ononderbroken productie? Nee, want een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom zul je, als je gekozen hebt voor een Hybrid IT-concept, ten aanzien van de continuïteit je zwakste schakels in kaart moeten brengen. Waar liggen je afhankelijkheden?

Continuïteitsrisico’s in kaart brengen

Stel, je neemt je werkplekpakketten af als een dienst. Office 365 heeft hoogwaardige SLA’s, zowel in continuïteit als in security en functionaliteit. De dienst wordt via internet aangeboden en gekoppeld aan je interne systemen. Deze dienst van Microsoft, de internetverbinding en de interne koppeling naar je systemen vormen samen een keten. Om het risico voor je primaire processen goed in kaart te brengen, zul je de gehele keten moeten analyseren op continuïteitsrisico’s.

Daar hoort een aantal vragen bij die je moet stellen:

 1. Als deze functionaliteit wegvalt, hoe groot is dan de bedreiging voor mijn primaire proces?
 2. Hoe verhouden de SLA’s zich ten opzichte van elkaar? Als 100% uptime wordt gegarandeerd, maar de internetlijn heeft bijvoorbeeld een uptime van 99%, dan kan het zo zijn dat de dienst een bepaalde mate van uitval heeft. Wil ik dit, en zo nee, hoe los ik het op?
 3. Zijn de interne systemen geschaald op de continuïteit die deze dienst moet bieden? Bijvoorbeeld: welke interne verstoringen kunnen ervoor zorgen dat de gehele organisatie niet meer kan e-mailen? Denk hierbij aan Firewallomgevingen, Active Directory-omgevingen, stroomstoringen, back-up- en restore-omgevingen en -procedures, enzovoorts.
 4. Hoe beheer ik deze omgevingen, bij wie liggen de verantwoordelijkheden en wie coördineert dit? Past deze beheerstrategie in de SLA’s van de dienstverlener en het allerbelangrijkste voor jou als onderneming: hoe blijf ik in control?
 5. Wat is mijn continuïteitsrisico als mijn dienstverlener failliet gaat?

Reageren op calamiteiten

Bij de inrichting van hun business continuity management focussen organisaties veelal op het operationele aspect, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een uitwijklocatie bij calamiteiten. Dit soort maatregelen treedt echter pas in werking wanneer de kritieke bedrijfsprocessen zijn verstoord. Maar alleen reageren op calamiteiten volstaat niet. Het gaat er óók om calamiteiten te voorkomen. Behalve operationele maatregelen vraagt dit een vooruitziende blik en een proactieve houding. Business continuity is een strategisch onderwerp en moet op bestuursniveau worden besproken.

Concluderend: een goede risicoanalyse op alle bedrijfsniveaus is een absolute must als je je IT-omgeving analyseert op continuïteit. Op deze manier komen alle risico’s aan het licht en kun je de juiste prioriteit geven aan de onderwerpen. Vervolgens breng je alle mitigerende maatregelen in kaart. Je wilt immers niet alleen risico’s voorkomen; je wilt ook weten wat je moet doen om de gevolgen van deze risico’s, mochten ze toch waarheid worden, zoveel mogelijk te beperken.

Outsourcing Hybride IT-omgeving

Een groeiend aantal organisaties kiest tegenwoordig voor outsourcingsconstructies. Verreweg de meeste vinden het prettig om de gehele verantwoordelijkheid voor de IT als dienst te beleggen bij één partij. Dit ligt voor de hand, want bij een verstoring van de dienst kent een hybride IT-omgeving een hoger risico ten aanzien van verantwoordelijkheidsbelegging. De keuze voor één leverancier maakt de uitbesteding veelal overzichtelijker en kwalitatief hoogwaardiger, omdat zo’n partij gespecialiseerd is in deze dienstverlening. Met welke klantspecifieke wensen of processen hij ook wordt geconfronteerd, voor hem is het meer van hetzelfde. En dat komt weer ten goede aan de continuïteit van de klantorganisatie.
En diens performance.

In deze blog kwamen de eerste twee kernwaarden aan bod van deze blogsserie met als insteek: valkuilen en aanbevelingen bij Hybride IT-beheer. Deze blogs zijn bedoeld voor iedereen die voornemens is om over te stappen naar een Hybrid IT-concept, of al een Hybrid IT-concept heeft maar zich afvraagt of het (nog) goed past. In de volgende blog staan de kernwaarden veiligheid en compliance centraal.

 

Hybride IT-beheer: valkuilen en aanbevelingen

Alles staat of valt met informatietechnologie. Nou ja, veel in ieder geval. Organisaties zijn grotendeels afhankelijk van hun IT-omgeving, zowel voor de administratieve processen als de productieprocessen. Vaak zijn deze operaties in hoge mate digitaal gekoppeld. Dit betekent dat uitval van IT een directe bedreiging vormt voor primaire bedrijfsprocessen – en daarmee voor de continuïteit van jouw bedrijf.

De automatisering van processen gaat gestaag door, de toekomst is digitaal. Het dwingt ondernemingen om op een andere manier naar de eigen organisatie te kijken. Waar zit mijn efficiencywinst, waar zitten de risico’s en hoe houd ik mijn primaire proces onder controle? Dit zijn op zich geen nieuwe vraagstukken, maar het zijn meer en meer IT-vraagstukken geworden. De vraag is: is jouw bedrijf hier wel op ingericht? Is de IT-infrastructuur klaar voor de toekomst?

Zes kernwaarden

Elke onderneming streeft naar de volgende zes kernwaarden: maximale continuïteit en performance, maximale veiligheid en compliance, en last but not least een hoge mate van schaalbaarheid bij een minimale beheerslast. Deze kernwaarden zijn zo oud als het bedrijfsleven zelf. Maar doordat IT steeds bepalender wordt voor de bedrijfsvoering, worden ze meer en meer vanuit IT-perspectief ingevuld.

In de praktijk betekent dit een toegenomen vraag naar techniek die resources kan delen. Denk bijvoorbeeld aan hard- en softwarevirtualisatie, gedeelde back-up resources, gedeelde internetconnectiviteit en gedeelde e-mailomgevingen. De IT-omgevingen van vandaag zijn gebouwd om te voldoen aan deze zes kernwaarden.

Cloud

Cloudtechnologie heeft hier voor een enorme versnelling gezorgd. De cloud is populair omdat hij waarde toevoegt, zowel op de korte als lange termijn. SaaS-diensten zijn schaalbaar, vragen geen kapitaalsinvestering en je krijgt eenvoudig toegang tot ‘enterprise-grade’ systemen. Dit voor een fractie van de kosten (je betaalt alleen voor wat je afneemt) en zonder zorgen voor systeemmanagement en onderhoud. Je kunt supersnel aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften en marktomstandigheden. De functionaliteiten kunnen in eigen huis worden ingericht en aangeboden, en via internet als dienst worden afgenomen. ‘IT uit de muur’: eenvoudig, effectief en betaalbaar.

Toch hoeft een cloud-based model niet automatisch de beste oplossing te zijn voor je business. Misschien geldt one size fits all niet voor jou, en heb je applicatieomgevingen die om welke reden dan ook (nog) niet naar de cloud kunnen. Bijvoorbeeld omdat je zelf controle wilt houden over bepaalde data. Data die uniek zijn voor jouw organisatie. Data die essentieel zijn voor jouw bedrijfsvoering en missie, en die je in een eigen IaaS-omgeving wilt onderbrengen. Je wilt een gedeelte on-premise behouden.

Het beste van twee werelden: Hybride IT-beheer

Hiermee is het concept van Hybrid IT geboren: een mix van in-house en cloud-based diensten die het beste van twee werelden biedt: het gemak, de flexibiliteit en de kosten- en samenwerkingsvoordelen van een cloudplatform, én de controle en eenvoudige toegankelijkheid van een eigen server. Kies voor elke workload de meest geschikte applicatie en plaats je data daar waar dat vanuit security of regelgeving het beste is. Gebruik de cloud voor het snel ontwikkelen en testen van prototypes voordat je ze in de private omgeving opslaat en gaat gebruiken. Voor veel organisaties is Hybrid IT dé manier om de snelle digitale transformatie te kunnen bijbenen.

De vragen die je jezelf dient te stellen, zijn daarmee niet veranderd. Waar zit mijn efficiencywinst, waar zitten de risico’s en hoe houd ik mijn primaire proces onder controle? Hoe scoort de Hybrid IT-oplossing op de genoemde zes kernwaarden: continuïteit, performance, veiligheid, compliance, schaalbaarheid en beheerslast? Het zal doorslaggevend zijn voor jouw bedrijfssucces.

Per set kernwaardes ga ik de komende tijd een blog schrijven met als insteek: valkuilen en aanbevelingen bij Hybride IT-beheer. Bedoeld voor iedereen die voornemens is om over te stappen naar een Hybrid IT-concept, of al een Hybrid IT-concept heeft maar zich afvraagt of het (nog) goed past. Eerstvolgend staan maximale continuïteit en perfomance centraal.

Ik wens je alvast veel leesplezier!

 

Waarom u Network as a Service zou moeten overwegen

Het beheer van een bedrijfsnetwerk is door de groei van het gebruik en de sterk toegenomen afhankelijkheid van de beschikbare data een steeds grotere uitdaging. Bovendien zijn er meer dreigingen van buitenaf en ontbreekt het intern regelmatig aan de specialistische kennis die nodig is om de werking en veiligheid van het netwerk te garanderen. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met het toenemende aantal thuiswerkers en het verlenen van toegang voor gasten? Wat is er nodig om een netwerk goed te beveiligen en hackers buiten de deur te houden?

Netwerkbeheer vereist specialistische kennis

Veelvoorkomende fouten zijn onder meer:

 • Het niet of niet tijdig doorvoeren van updates;
 • Te breed geconfigureerde policies;
 • Geen standaard authenticatie- en encryptiemechanisme;
 • Testomgevingen die verbinden met data uit productieomgevingen;
 • Logging outputs die niet worden geanalyseerd.

Daarnaast kan een switch, router, access point of firewall verkeerd zijn ingesteld of een technisch mankement vertonen. Kortom, het beheer van een compleet bedrijfsnetwerk is voor veel organisaties een grote uitdaging en vereist specialistische medewerkers die helaas vaak lastig te vinden of vervangen zijn.

Network-as-a-Service is de oplossing

De meeste bedrijfsnetwerken bestaan tegenwoordig uit een complex geheel van netwerkcomponenten, zoals switches, routers, access points en firewalls. Daarmee is het de basis voor een verbinding van applicaties, systemen en gebruikers en daarmee een essentieel onderdeel van de organisatie. Vanwege toegenomen complexiteit, afhankelijkheid en tegelijkertijd de behoefte om kosten te besparen, zien steeds meer organisaties het (deels) uitbesteden van het beheer van de netwerkinfrastructuur als een goede oplossing.

Immers, een enkel verkeerd geconfigureerd component of een hack kan ernstige schade toebrengen. Het beheer van het netwerk vergt door deze ontwikkelingen constante finetuning en monitoring om de continuïteit te waarborgen en goed beschermd te zijn tegen zowel interne als externe beveiligingsrisico’s.

De voordelen van beheer uitbesteden

Hoewel de business altijd doorgaat, beschikt het netwerk van de meeste organisaties niet over een 24/7 beheer- of monitoringfunctie. De inzet van NaaS maakt het netwerk altijd beschikbaar en voorzien van de laatste veiligheidsupdates. Kortom, het netwerkbeheer en de infrastructuur uitbesteden via Network-as-a-Service (NaaS) biedt veel voordelen:

 • U beschikt altijd over een team van externe specialisten, die 24 uur per dag en 7 dagen per week de continuïteit en veiligheid van het netwerk waarborgen;
 • Meer flexibiliteit en lagere beheerkosten. Lagere kosten doordat op- en afschalen altijd mogelijk is. Het dynamisch kunnen afstemmen van de beschikbare netwerkcapaciteit op de daadwerkelijke behoefte van een organisatie geeft daarbij veel flexibiliteit;
 • Een altijd up-to-date netwerk, voorzien van betrouwbare hardware en systemen met de laatste updates, biedt veel veiligheid en waarborgt de bedrijfscontinuïteit;
 • Medewerkers hebben overal en altijd toegang tot het netwerk en de benodigde applicaties;
 • Geen grote investering vooraf in eigen netwerkinfrastructuur meer nodig.

Vraagstukken rondom Network-as-a-Service

Network-as-a-Service is een prachtige oplossing voor bovenstaande uitdagingen. Natuurlijk brengt het ook vragen mee zich mee, zoals: “Heb ik nog wel directe controle over mijn netwerk?”, “Kunnen al mijn applicaties en diensten wel functioneren via NaaS?”, en “Kan ik de kwaliteit van onze dienstverlening wel waarborgen?”.

In de praktijk blijkt dat Network-as-a-Service voor veel bedrijven aanzienlijke voordelen oplevert. Felton is gespecialiseerd in NaaS, beantwoordt al dit soort vragen en adviseert over de beste opties. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Een van onze technische specialisten geeft graag meer informatie. Bel naar (0)88 4637700 of stuur een e-mail naar sales@felton.nl.

De 3 grootste uitdagingen die u tackelt met Network as a Service

Merkt u ook dat de hoeveelheid data binnen het netwerk de laatste jaren enorm groeit? Dat het goed functioneren van het netwerk daardoor belangrijker is dan ooit, terwijl het juist moeilijker wordt om al het verkeer in goede banen te leiden? En dat de belasting op het netwerk en de gebruikers toeneemt? U bent niet de enige. Bij veel organisaties bestaat door de exponentiële groei van data een grote noodzaak voor meer schaalbaarheid en flexibiliteit van netwerkinfrastructuren.

Het is belangrijk dat alle medewerkers ongestoord en snel kunnen werken. Daarbij moet het netwerk schaalbaar zijn om veranderingen én de enorme groei van de hoeveelheid beschikbare data te stroomlijnen. De exponentiële datagroei van de afgelopen jaren komt vooral door de opkomst en groei van onder meer het Internet of Things, Artificial Intelligence en Big Data. Deze ontwikkelingen gaan de komende jaren een steeds grotere rol spelen. Niet voor niets groeit de mondiale cloudmarkt (IaaS, SaaS) met zo’n 30% per jaar. Sterker nog, de public cloud groeit nóg harder: met maar liefst 50% in 2019.

De uitdagingen van het huidige netwerk

De 3 grootste uitdagingen voor netwerkbeheerders

Organisaties krijgen te maken met een aantal stevige uitdagingen op het gebied van functionaliteit, techniek en beschikbaarheid van het netwerk. Dit komt onder andere door de enorme groei van de hoeveelheid data en andere nieuwe ontwikkelingen. Gelukkig tackelt u de 3 grootste uitdagingen eenvoudig met Network as a Service (NaaS):

1. Een toekomstbestendig en stabiel netwerk

Met de groeiende hoeveelheid data en nieuwe ontwikkelingen, nemen de verwachtingen van het netwerk elk jaar verder toe. Het netwerk moet altijd beschikbaar zijn. Én technisch voldoen aan de groeiende verwachtingen. Een goede betrouwbaarheid en snelheid zijn cruciaal. Downtime is onacceptabel. NaaS tackelt al deze problemen en zorgt voor een stabiel netwerk dat altijd beschikbaar is. De onbeperkte schaalbaarheid maakt het meteen ook toekomstbestendig.

2. Een altijd veilig en up-to-date netwerk

Het is belangrijk om altijd een up-to-date netwerk te hebben, dat optimaal beschermd is tegen kwetsbaarheden. Denk aan datalekken of hacks. Door gebruik te maken van NaaS, worden alle benodigde veiligheidsupdates, bugfixes en systeemupgrades automatisch doorgevoerd. De kans op een hack of datalek verkleint significant. Ook heeft u minder last van storingen of onderbrekingen door veiligheidsissues. Zo kunnen medewerkers ongestoord hun werk doen.

3. Veranderende rol als netwerkbeheerder en IT-afdeling

Door de implementatie van NaaS binnen uw bedrijf verandert de rol van de huidige netwerkbeheerders en de IT-afdeling als geheel. Deze hoeven zich namelijk niet langer (of veel minder) te focussen op traditionele netwerkinfrastructuur. Deze afdeling krijgt een meer adviserende rol op het gebied van ICT binnen de organisatie. De afdeling houdt nauw contact met de NaaS-partner en bewaakt de bedrijfsdoelstellingen. Dankzij NaaS hoeft u in de toekomst ook geen kostbare of moeilijk vindbare netwerkspecialisten aan te nemen.

NaaS in hybride cloudomgeving

Veel organisaties stappen over naar een hybride cloudomgeving, waarbij de private cloud, public cloud en on-premise naast elkaar staan. Op deze manier verenigen ze ‘the best-of-both-worlds’. Felton is specialist op het gebied van beheer en security bij hybride omgevingen, waarbij u profiteert van maximale schaalbaarheid en een flexibele netwerkinfrastructuur. Dit is op basis van een interessant pay-per-use-model: eenvoudig op- en afschalen op basis van gebruik. Felton is actief in het bouwen en beveiligen van traditionele netwerken én cloudgebaseerde netwerken. Ons Network-as-a-Service voorziet in alle beheersvormen.

Vragen beantwoorden wij met plezier – neem telefonisch contact op met +31 (0)88 463 7700 of stuur een e-mail. Meer informatie vindt u ook in onze whitepaper.