Privacy Statement

Juist omgaan met uw gegevens is erg belangrijk voor ons. Wij ondersteunen veel bedrijven technisch in verband met de nieuwe wetgeving AVG/GDPR. Ook bij Felton staat het beschermen van uw privacy hoog in ons vaandel. In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens wij opslaan en bewaren als u onze website gebruikt of contact met ons opneemt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacy statement is van toepassing op de producten en diensten van Felton BV. Felton BV is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van andere websites. Met het gebruik maken van onze website of door contact met ons op te nemen via onze website accepteert u ons privacy statement.

Gebruik verzamelde gegevens

Invullen formulieren op onze website

Wanneer u een formulier invult op onze website (aanmelding voor een evenement, aanmelding nieuwsbrief, etc), vragen wij u een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Ook worden verstrekte gegevens opgeslagen in ons CRM systeem en worden e-mailadressen toegevoegd aan onze nieuwsbrief. De gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers, welke in beheer zijn van Felton zelf.

Offerte-aanvraag via de website

Wanneer u via onze website een offerte-aanvraag doet, worden uw gegevens gedeeld met de leverancier waarvoor u een offerte-aanvraag doet. Bijvoorbeeld: u vult via onze website een formulier in met een offerte-aanvraag voor een Wi-Fi oplossing. Hierna delen wij uw gegevens met Aerohive Networks, onze Wi-Fi leverancier. Zonder het delen van de gegevens met onze leverancier kunnen wij geen offerte opmaken.

U neemt contact met ons op (e-mail of telefonisch)

Wanneer u per mail of telefoon contact met ons opneemt voor informatie over (één van) onze producten of diensten, worden mails mogelijk bewaard. In sommige gevallen vragen wij u meer gegevens te verstrekken om uw vraag of verzoek beter te kunnen verwerken. Deze gegevens worden opgeslagen op servers, welke in beheer zijn van Felton zelf. Uw e-mailadres wordt daarnaast toegevoegd aan onze nieuwsbrief, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om onder andere uw websitebezoek te optimaliseren. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Per browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Uitleg over het wijzigen van de instellingen vindt u bij de ‘help functie’ van uw browser.

Let op: Het is mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gegevens delen met derden

Felton BV deelt gegevens alleen met derden wanneer uw vraag of verzoek verband houdt met een (mogelijke) offerte-aanvraag. In dit geval delen wij uw gegevens met onze leverancier(s).

Doelen

Uw gegevens worden bewaard om onze dienstverlening en website te verbeteren. Wanneer wijzigingen op de website plaatsvinden, wordt mogelijk het privacy statement aangepast. Onderaan deze pagina vindt u de versie van het privacy statement. Is deze gewijzigd, neemt u dan het statement opnieuw door.

Nieuwsbrief uitschrijven of aanpassen

Na ontvangst van elke nieuwsbrief kunt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen. De afmeldlink vindt u in de nieuwsbrief.

Uw gegevens in ons systeem wijzigen of verwijderen

Uw gegevens worden in ons systeem bewaard totdat u expliciet per mail aan ons doorgeeft dat deze verwijderd dienen te worden. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw gegevens uit ons systeem te verwijderen.

Vragen?

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons privacy statement, neem dan contact met ons op.

Dit privacy statement is als laatste aangepast op 22 mei 2018. Versie 1.0.

It is important for us to correctly handle your personal data. We technically support many organizations related to the new GDPR (Dutch: ACG) legislation. Also for Felton, protecting your privacy is highly valuated. In this privacy statement you can learn more about which data we save and keep if you visit our website or if you contact us and why we collect this data.

This privacy statement applies to Feltons products and services. Felton BV is not responsible for other website’s privacy statements. By using our website or by contacting us through the website you accept our privacy statement.

Usage of collected data

Filling in a form on our website

When you fill in a form on our website (entry for an event, subscription to our newsletter, etc.), we ask you to fill in some personal data. This data will be used to process you request. Also, given data will be stored in our CRM system and e-mail addresses will be added to our newsletter. The data will be saved on our secured servers, which are managed by Felton.

Quotation-request through our website

When you do a quotation-request through our website, your data will be shared with the supplier you do the quotation request for. Example: you fill in a form on our website with a quotation for a Wi-Fi solution. After receiving your request, we will share your data with Extreme Networks, our Wi-Fi supplier. Without sharing your data with our supplier, we cannot make an adequate quotation.

You contact us (by e-mail or phone)

When you contact us by e-mail or phone for information about (one of our) solutions, products or services, we possibly save your e-mail. In some events we ask you for more data to better process your request or inquiry. This data will be saved on our server, which are managed by Felton. Besides, your e-mail address will be added to our newsletter, in order for us to keep you up-to-date- with the latest developments in our area.

Cookies

We use cookies to optimize for example your visit to our website. You can decide if you want to accept the use of cookies or not. Most browsers have been set by default to accept cookies, but in most cases you can adapt your browser’s settings that cookies are being refused. You need to change the settings for every browser and every computer. An explanation about changing a browser’s settings can be found in the help function of your browser.

Please note: it is possible that some functionalities and services on our or other websites do not function correctly when cookies are turned off in your browser.

Sharing data with third parties

Felton BV only shares your data with third parties when your inquiry or request has a relation to a (possible) quotation request. In this case we will share your data with our supplier(s).

Goals

We keep your data to enhance our services and our website. When changes on the website occur, the privacy statement will possibly be adjusted. The last adjustments to this privacy statement have been made May 22, 2018. Version 1.0.

Unsubscribe newsletter or change settings

After receiving our newsletter you can always unsubscribe or change your data. The unsubscribe link can be found in our newsletter.

Changing your data in our system or removing your data from our system

Your data will be kept in our system until you explicitly inform us per e-mail that your data needs to be removed from our system or changed. You can contact us at any time to remove or change your data.

Questions?

Please contact us if you have further questions concerning this privacy statement.